Вертикален свят
Школа Курсове Изкачвания Трекинги Календар Магазин Кой какво Гидовник Дневник Видео Галерия Статии Новини
   Вие не сте регистриран потребител !   Вход и регистрация в сайта   
×
Екипът на Вертикален свят Ви пожелава едно приятно и пълноценно прекарване с първият български информационен портал за катерене и алпинизъм, онлайн от 1 декември 2001 година.

Сигурност в планинитеОгнян Балджийски - http://pss.bglink.net  |  Редактирана на 18/01/2006


По пътя на своето развитие, човешкото общество непрекъснато формира схващания за условията в които нормално протича живота на отделния човек. Те естествено се променят през годините и са доста относителни за отделните географски райони, национални и религиозни култури, социални слоеве и т.н. Многообразието от критерии и морални ценности затруднява точното им дефиниране, но въпросите свързани със здравето, физическия и духовен живот са били винаги определящи. Ето защо, значителното отклоняване от обичайните условия при които живее човек се счита за опасно и нарушава неговата сигурност. В такива случаи определяме състоянието като рисково. Между двете състояния няма точно определена граница, и те съществуват винаги в неразделно единство.

Състоянието на сигурност е характерно с възможността спокойно и задълбочено да осмисляме нашето присъствие в окръжаващата ни среда и изгодно за нас да управляваме своето поведение. При състояние на риск изискванията към нашите качества силно се повишават. Обикновенно е необходимо бързо реагиране, при което възможността да управляваме състоянието си - клони към нула.

Човек има три типа връзки с обективния свят – физични, биологични и психични /душевни/. Във връзка със състоянието “сигурност - риск” той реагира и в трите направления. Те са неразделно свързани в общото понятие живот и са взаимозависими. По отношение на физическата си и биологическа сигурност човек реагира с личностно чувство за сигурност.

Чувството за сигурност е психическо състояние, предизвикано от психическите процеси, които протичат непрекъснато у човек, особенно когато личните му физически и функционални дадености, както и окръжаващата го среда променят своите параметри. Трудно е да бъде изразено с конкретни стойности, но определено има променлива характеристика, допускаща условни оценки от ниска до висока степен. То е познато като “добро разположение на духа”, “душевен мир” и като усещане за “психически комфорт” или “страх”.

Изразената чрез психиката ни оценка на физическата ни и биологическа сигурност е информация и отправна точка на психиката, за въздействие върху физическото ни състояние на сигурност.

[b:8087f6e4b5]Какво е СИГУРНОСТТА В ПЛАНИНИТЕ?[/b:8087f6e4b5]

Слабо населените планински райони, със своята теренна, метеорологична и др. специфика характерна с възможности за изява на многообразни обективни и субективни опасности, също са дали повод за много заключения, оценки и препоръки в тази посока. В основата си те са свързани с необходимостта от познания и повишени изисквания към качествата на този който ще пребивава в тази среда.

Нека спрем вниманието си върху някои фактори влияещи върху състоянието на сигурност в планините:

1. Обективни – независещи от нас фактори:

- Наклон и характер на терена;
- Наличие и състояние на снежната покривка;
- Трудоемкост при преодоляване на терена;
- Водни площи – реки, езера, мочурища;
- Райони с ограничена видимост и възможност за комуникация;
- Маркирани маршрути и значителна мрежа от хижи;
- Наличие на друга, многообразна човешка дейност;
- Променливи, понякога застрашаващи, метеорологични условия;
- Специфични сезонни промени;

2. Субективни фактори – отразяващи нашето физическо състояние и “планинарска култура”:

а/ Усвоеност на натрупания човешки опит в тази област;

- Познания за планината като физическа и биологична среда в която би протекла нашата дейност;
- Открояване на условия, които биха били опасни за нас;
- Наличие на личен опит и влечение за живот в планински условия;
- Емоционални подбуди – осъзнаване и самооценка;

б/ Готовност за реализиране на конкретно начинание;

- Ясна и реално постижима цел;
- Информираност за характера, сложността и състоянието на маршрута към нея;
- Информираност за настоящите и прогнозирани метеорологични условия;
- Физическа подготовка;
- Техническа подготовка;
- Екипираност и съоръженост;
- Планиране на поведението – времетраене, часове, възможни промени, резерв;

в/ Поведение по време на престоя в планината;

- Придържане към набелязания тактически план;
- Адаптация – аклиматизация;
- Прилагане на технически умения и сръчности;
- Преценка на промените в метеорологичната и теренната обстановки;
- Психическо и физическо състояние – самооценка;
- Периодична оценка на въздействието на факторите;
- Вземане на решения.

г/ Въздействие на други хора /или част от обществото/ върху сигурността ни:

- Информираност на други хора за намеренията ни;
- Наличие на човешка дейност в близост или по самия маршрут;
- Организираност на обществото за съдействие при нужда;
- Възможност за комуникация с част от обществото;
- Реализиране на планинското начинание в рамките на група.

Както обективните, така и субективните фактори променят своята характеристика, с което и влиянието си върху степента на нашата сигурност. Примерите в това отношение са многобройни. Някои от тях ни припомнят, че:

- Динамичността на метеорологичната обстановка е характерна за планинския климат;
- Маршрутът ни в планината, даже и при спускане по ски-писти, преминава през различни по наклон и характер терени;
- Снежната покривка се променя ежедневно, а от своя страна – тя променя коренно облика на лятната планина и ни поставя нови условия;
- Познанията за планината, както и възможността ни да ги оползотвориме в подходящия момент, при всеки един от нас са различни и се обогатяват различно;
- Физическото ни състояние може съществено да се влоши поради травма, преумора, заболяване или друга причина;
- Наличността и качеството на екипировката ни могат да бъдат променени по време на престоят ни в планината;
- Възможността ни за комуникация с други хора също е променлива величина;
- Графикът ни на движение /или престой/ в планината може да се промени, при което, с настъпване на нощта, да попаднем в условия на намалена видимост;
- Даже и целта на нашето начинание може да бъде преосмислена и променена.

Очевидна е връзката между отделните фактори. Стабилното психическо състояние се гради на личностният ни опит в планински условия, на информираността ни за маршрута и т.н., а от своя страна то влияе върху възможността ни умело и своевременно да прилагаме различни умения и сръчности, както и да взимаме адекватни решения.

Познанията за планината ни дават възможност да подберем по-реално целта си като я съобразим с физическата и техническата си подготовка, да се снабдим с необходимата ни екипировка, да планираме по-вярно поведението си и в крайна сметка – да осъществиме планинското си начинание при по-висока степен на сигурност.

Познаването на отделните фактори и тяхната взаимовръзка ни дава възможност да градим тактиката си така, че и при неблагоприятно състояние на някои от тях, засилвайки степента на надеждност на други, също да постигнем нужната ни степен на сигурност. Известно е че, при добро познаване на маршрута и подходящи физическа и техническа подготовка, при добра екипираност и съоръженост, преминаването на сложен планински терен може да бъде осъществено при достатъчна степен на сигурност, понякога даже и при влошени метеорологични условия.

В този смисъл, преценката и управлението на подвластните ни фактори са наше оръжие. Не бива да схващаме ползването им като много сложна задача. Ние правим това ежедневно, многократно, но в повечето случаи – неосъзнато. Полезно е да успеем да систе матизираме тези преценки и да ги ползваме при изграждане на тактиката ни за поведение в планината.

Ако условно изразим значимостта на факторите, влияещи върху сигурността ни, в проценти /%/ и нанесем някои от тях върху графика - обхващаща няколко дни, бихме могли да илюстрираме тяхната взаимозависимост и динамичност. Взаимната зависимост между факторите ни дава възможност да изведем тяхната средна стойност за деня. Тя ни дава представа за, условно изразената в проценти, степен на нашата сигурност. При промяна значимостта на отделните фактори /съответно тяхните условни стойности/, степента на нашата сигурност, през различните дни, би могла да се увеличи или да намалее. В реална обстановка, тази динамичност може да се наблюдава и в рамките на един ден. Линейната графика илюстрира тази динамичност и както се вижда, тя може да слезе и в диапазона на ниските стойности. Това означава, че възможността ни да компенсираме лошото влияние на едни фактори с други силно е намаляла.

Тук някъде, в диапазона между 40 и 20 %, всеки намира своята лична граница на сигурността и е принуден да вземе радикални решения - Принудително бивакуване! Прекратяване на начинанието! Търсене на помощ! и др. Ето защо предлагаме, на показаната графика - стойностите от 40 % надолу да считаме като “прогресивно незадоволителни”, а зоната като “рискова”.

До тук разгледахме проблема от гледната точка на сам човек в планината. Но как възприема той своята сигурност в рамките на група?

Както вече описахме, чувството за сигурност е субективно. Но основавайки се на взаимодействието си хората оформят у себе си качествено ново - групово чувство за сигурност. Най-често, то повишава субективната ни оценка, но може да я направи по-неточна и повръхностна.

Очевидно е, че групата дава възможност за сумиране на познания за планината и маршрута, информация за метеорологичната и теренна обстановка, и т.н., както и за обобщаване на преценките за влиянието на отделните фактори. Решенията също могат да бъдат общи. В рамките на група могат да бъдат компенсирани пропуски у отделните хора.

Чрез взаимопомощ, можем по-успешно да управляваме значимостта на отделните фактори. Тя е често ползвано оръжие в диапазона на “рисковата зона”.

Тук са приложими по-сложни технически приоми за повишаване на сигурността, при преодоляване на труден и опасен терен, като например: осигуряване с алпийски съоръжения, обработване на участъци от маршрута и т.н.

Тактиката на групата също може да бъде по-богата, от тази на сам човек. При трудни ситуации съществуват повече резервни възможности за действия. От друга страна, групата е предпоставка за наличие на хора с различна подготовка. Психическите дадености и реакции, както и свързаните с тях действия на различните хора са различни. Разчитайки на другите, често се подценява периодичната оценка на факторите.

В групата хората се въздържат да споделят реалната си самооценка. Като една от възможностите да бъдат обхванати и контролирани тези проблеми, планинарският опит ни насочва към избор на лидер. Определянето му може да стане непринудено – отчитайки неговия авторитет или по общо съгласие.

Той трябва да може не само да води групата по маршрута, но и да оценява и се съобразява със състоянието на останалите. За него, състоянието при най-уязвимия трябва да бъде определящо за вземане на решение. Решението може да бъде и еднолично.

При повече от 6 – 8 човека лидерът е затруднен да получава информация и да се съобразява със състоянието на всички. Ето защо всеки участник е задължен да го информира при негативна промяна на своето чувство за сигурност. За да може да се осъществява в необходимите моменти тази комуникация, необходима е компактност на групата.

В някой моменти лидерът е затруднен от психичните и поведенчески реакции на отделни членове на групата. Вероятната поява на такъв момент е желателно да бъде предвидена и да бъдат предприети действия за ранното й овладяване.

В крайна сметка, чувството за сигурност е индивидуално, но при лидерът то трябва да бъде повлияно от оценката на това чувство при всеки един от останалите.

Споделеното схващане за сигурността в планината дава възможност за извеждане на полезни, принципни изводи, които намираме в СЪВЕТИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ В ПЛАНИНАТА формулирани още от нашите предшевственици – планинари. Те имат подчертано практическа насоченост. Ето някои от тях:

- Избирай възможна за теб и приятелите ти цел в планината!
- Обмисли и подготви добре своя излет!
- Вземи всичко необходимо и нищо излишно!
- В раницата винаги трябва да имаш резервни чорапи, ръкавици и бучка захар!
- Добре подредената раница е по-лека!
- Довери се на по-опитния! Чуй неговите съвети!
- Попитай познавачи - какво те очаква по пътя!
- За да успееш - тръгвай рано!
- С другари пътят е по-лек!
- Снегът е мек, но може да ти избоде очите. Пази ги!
- Пътеката е най-умна. Тя е научила от много хора през къде да се провре.
- Помогни на другаря си, за да може и той да помогне на теб!
- Не забравяй да обадиш на хижаря накъде си тръгнал!
- Обичай планината и тя ще те допусне до себе си!

Днес, ние можем да добавим:

- И краткият излет се нуждае от добро обмисляне!
- В по-малката група проблемите са по-малко.
- Информирай се от сайта: http://pss.bglink.net , какво е времето в планините! Там ще намериш и друга полезна информация.
- И в специализираните рубрики на TV можш да научиш нещо за времето.
- Не забравяй да заредиш батерийте на своя мобилен телефон! При многодневни преходи вземи и резервни батерии за него.
- В неочаквани моменти, SOS – телефоните на Планинската спасителна служба: +359 2 963 2000 или +359 88 14 70, могат да ти бъдат много необходими. Запамети ги!
- Твоя GPS също се нуждае - както от грижи за батериите, така и от актуална информация!
- Не е важно от кой магазин ще купиш подходящата екипировка – важно е да я имаш със себе си в планината!
- Екстремните спускания изискват и екстремна подготовка за тях!
- При неприятен инцидент в планината, ще съхраниш част от своето добро настроение, ако имаш Планинска здравна застраховка!

Вие, драги приятели на планината, можете да си припомните или да формулирате още съвети и препоръки. Те със сигурност ще бъдат полезни!
Желаем ви успех!


Споделяне във Facebook

Оценка (): Видяна е 2126 пътиВАШИТЕ КОМЕНТАРИ

ОЩЕ СТАТИИ ОТ РАЗДЕЛ Разни:
Exo
Преди да се родя и след това
Пакистан: един рай за планинарите
Как да се завържем за въжето
Кайлаш - едно приключение
Катерене в България, Гърция, Турция и Швейцария
Как да направим снежен подслон
Как да изберем правилната обувка за планина ?
Игра на цифри
Дъхът на ледника


Важни новини !!!


 • 27/06/2017

  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

  коментара


  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ с познания в сферата на планинарството, катеренето, алпинизма, планинското бягане и екстремните спортове. ОТГОВОРНОСТИ: - Приветливо и учтиво посрещане на клиентите в търговския обект; - Информиране и консултиране за стоките и услугите в търговския обект, по телефона, онлайн по имейл и във фейсбук; - Поддържане на търговски вид на стоките
 • 15/12/2018

  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси инструктори и планински водачи

  коментара


  Школа по катерене и алпинизъм
  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси опитни алпинисти и катерачи за ИНСТРУКТОРИ, както и ВОДАЧИ с опит в планинско и алпийско водене. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ: 1) Планински водач. Водачи могат да бъдат хора със завършен курс за професионална квалификация в Асоциация "Планини и хора" или подобна организация, да са завършили НСА специалност "Туризъм и алпинизъм", да са ...
 • 21/03/2018

  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond

  коментара


  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond
  С това филмче и кратко описание на новите продукти искаме да ви представим новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond, които са едновременно водозащитени, вятъроустойчиви, дишащи и разтегливи.
 • 14/06/2018

  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали

  коментара


  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали
  Colin Haley подобри предишният рекорд с почти двойно по-бързо време. Затъпявайки зъбите на своите котки като млад алпинист в Каскадите, Colin Haley винаги е мечтаел за големите планини. Докато Патагония и големите планини на Азия бяха крайни цели, региона на Центеална Аляска предлагаше върхове с по-висока степен, макар и с по-удобен и лесен достъп.
 • 06/06/2018

  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа

  коментара


  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа
  Alex Honnold и Tommy Caldwell направиха 3-ти пореден скоростен рекорд на Носа и този път изкатериха 1000-метровият маршрут за 1 час 58 минути 7 секунди. Reel Rock поства в Instagram, "Тази сутрин на El Capitan тези супер герои заковаха времето на 1:58:07." Екипът подобри своя собствен предишен рекорд с почти 4 минути и станаха първите хора, които са катерили Носа за под 2 часа. Warren Harding и компания ...
 • 11/02/2018

  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+

  коментара


  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+
  Adam Ondra премина флаш Super-crackinette, 9a+, в сектора Praniania в Saint Leger du Ventoux, Франция. Alex Megos направи първото изкачване на маршрута през октомври 2016. Според Fanatic climbing маршрута няма истинска трудност, само около 25-30 движения по много непрекъснато трудно и на пръсти катерене в голям надвес, където най-трудната част идва точно преди свързването на директния старт с оригинални ...
 • 24/10/2017

  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b

  коментара


  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b
  Австрийската катерачка Angela Eiter стана първата жена в света изкатерила 9b, с нехйното преминаване на маршрута La planta de shiva, изкатерен за първи път свободно през 2011 от Адам Ондра в района Villanueva del Rosario в Испания.
 • 05/09/2017

  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия

  коментара


  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия
  На 3 септември Adam Ondra направи първото свободно изкачване на своя проект наречен Project Hard. Маршрутът се намира в пещерата Flatanger, Норвегия и 24-годишният чешкият катерач оцени като 9c. Това разбира се трябва да бъде потвърдено и чак след това 45-метровата линия ще стане първото в света 9c.
 • 05/06/2017

  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан

  коментара


  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан
  В събота известният катерач Алекс Хонълд стана първият човек, който изкачва Ел Капитан без да използва въжета или други обезопасителни съоръжения и извърши вероятно най-великото постижение в историята на чистото скално катерене.
 • 23/05/2017

  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест

  коментара


  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест
  Ски алпинистът и ултрабегач Kilian Jornet постави един нов рекорд за скоростно изкачване на най-високият връх в света - Еверест в раните часове на 22 май, качвайки се на върха за 26 часа. 29-годишният испанец премина по маршрута през Северната стена в едно единично катерене без използването на кислород и фиксирани въжета.Последни новини !!!


 • 11/09/2019

  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019

  коментара


  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019
  Челните лампи на Black Diamond са били винаги едни от водещите в индустрията с най-добрите технологии на пазара. През 2019 година Black Diamond добавиха някои нови екстри, промениха интерфейса и подобриха цялостно качеството на своята гама продукти.
 • 26/10/2018

  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон

  коментара


  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон
  SOHO представя един интересен и практично-полезен разговор за това как да се подготвим за по-сигурни и безпроблемни преходи през задаващия се сезон. Гост в третото издание от поредицата събития в SOHO - SoADVENTUROUS, свързани с приключения и пътешествия, е опитният планински ...
 • 07/09/2017

  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд "Сам на скалата"

  коментара


  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд
  Излезе от печат автобио-графията на безапе-лационния символ на съвременното катерене Алекс Хонълд. Защо го правиш? Не се ли страхуваш, че ще умреш? Два въпроса, с които Алекс Хонълд е обстрелван почти ежедневно. 32-годишният катерач е необяснима загадка – също като невъзможни ...
 • 23/05/2017

  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017

  коментара


  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017
  La Sportiva G5 е ултра технична водозащитена обувка за височинен алпинизъм и работа навън в студени условия. Тя е лесна за обуване дори с ръкавици благодарение на новата системата от връзки Boa® в долната част на обувката и велкро лепенките в горната й част. Обувката е направ ...
 • 11/05/2017

  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid

  коментара


  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid
  Проста и компактна, новата TIKKA предлага 200 лумена яркост и широко разпръсване на светлината. С дълга продължителност на осветяването тя е практична за аутдор активности като къмпинг или трекинг, или за пътуване и също за ежедневни активности около дома или колата. Фосфорес ...
 • 10/05/2017

  Плащане с кредитни и дебитни карти

  коментара


  От днес вече ще можете бързо, лесно и сигурно да плащате своите онлайн поръчки с кредитни или дебитни карти през системата на Борика, без да заплащате излишни комисионни. Вече няма да е нужно да се регистрирате в различни разплащателни платформи и да преминавате през дълги процедури по оторизацията им. Магазин Вертикален свят изцяло покрива ра ...
 • 06/01/2017

  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude

  коментара


  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude
  ALTITUDE е ултралека планинарска и скиорска седалка, която можете да сложите, докато сте със ски или котки на краката. Направена е с конструкцията WIREFRAME и тежи само 150 g.
 • 31/12/2016

  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле

  коментара


  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле
  На 16 ноември 2016 Marcel Schenk и Simon Gietl направиха първото изкачване на Amore di Vetro (800 метра, M5, R) - един нов леден и смесен маршрут на Североизточната стена на Пиц Бадиле.
 • 20/12/2016

  Pete Whittaker на първото изцяло свободно соло с въже на El Cap за един ден

  коментара


  Pete Whittaker на първото изцяло свободно соло с въже на El Cap за един ден
  Pete Whittaker направи първото изцяло свободно соло изкачване на El Capitan в Йосемите за един ден, използвайки соло техники с въже. Pete изкатери класическият 37 въжета Freerider с трудност 5.12d за 20 часа и 6 минути. Той беше преминал маршрута флаш през 2014. Само два пред ...
 • 03/11/2016

  Представяне на La Sportiva Skwama

  коментара


  Представяне на La Sportiva Skwama
  В това ревю Neil Gresham, Adrian Baxter и Stu Littlefair говорят за най-новата катерачна иновация на La Sportiva, технологията "S-Heel", която е част от новите модели еспадрили Skwama и Otaki. Skwama са чувствителни, пасващи удобно, меки катерачни обувки идеални за топ постиж ...


Курсове по катерене и алпинизъм


Affiliate Program  -  Линкове  -  Реклама  -  Абонамент  -  Препоръчайте ни  -  RSS

Вертикален Свят България ЕООД © Copyright 2001-2020

Sitemap