Вертикален свят
Школа Курсове Изкачвания Трекинги Календар Магазин Кой какво Гидовник Видео Галерия Статии Новини
   Вие не сте регистриран потребител !   Вход и регистрация в сайта   
×
Екипът на Вертикален свят Ви пожелава едно приятно и пълноценно прекарване с първият български информационен портал за катерене и алпинизъм, онлайн от 1 декември 2001 година.

Сигурност в планинитеОгнян Балджийски - http://pss.bglink.net  |  Редактирана на 18/01/2006


По пътя на своето развитие, човешкото общество непрекъснато формира схващания за условията в които нормално протича живота на отделния човек. Те естествено се променят през годините и са доста относителни за отделните географски райони, национални и религиозни култури, социални слоеве и т.н. Многообразието от критерии и морални ценности затруднява точното им дефиниране, но въпросите свързани със здравето, физическия и духовен живот са били винаги определящи. Ето защо, значителното отклоняване от обичайните условия при които живее човек се счита за опасно и нарушава неговата сигурност. В такива случаи определяме състоянието като рисково. Между двете състояния няма точно определена граница, и те съществуват винаги в неразделно единство.

Състоянието на сигурност е характерно с възможността спокойно и задълбочено да осмисляме нашето присъствие в окръжаващата ни среда и изгодно за нас да управляваме своето поведение. При състояние на риск изискванията към нашите качества силно се повишават. Обикновенно е необходимо бързо реагиране, при което възможността да управляваме състоянието си - клони към нула.

Човек има три типа връзки с обективния свят – физични, биологични и психични /душевни/. Във връзка със състоянието “сигурност - риск” той реагира и в трите направления. Те са неразделно свързани в общото понятие живот и са взаимозависими. По отношение на физическата си и биологическа сигурност човек реагира с личностно чувство за сигурност.

Чувството за сигурност е психическо състояние, предизвикано от психическите процеси, които протичат непрекъснато у човек, особенно когато личните му физически и функционални дадености, както и окръжаващата го среда променят своите параметри. Трудно е да бъде изразено с конкретни стойности, но определено има променлива характеристика, допускаща условни оценки от ниска до висока степен. То е познато като “добро разположение на духа”, “душевен мир” и като усещане за “психически комфорт” или “страх”.

Изразената чрез психиката ни оценка на физическата ни и биологическа сигурност е информация и отправна точка на психиката, за въздействие върху физическото ни състояние на сигурност.

[b:8087f6e4b5]Какво е СИГУРНОСТТА В ПЛАНИНИТЕ?[/b:8087f6e4b5]

Слабо населените планински райони, със своята теренна, метеорологична и др. специфика характерна с възможности за изява на многообразни обективни и субективни опасности, също са дали повод за много заключения, оценки и препоръки в тази посока. В основата си те са свързани с необходимостта от познания и повишени изисквания към качествата на този който ще пребивава в тази среда.

Нека спрем вниманието си върху някои фактори влияещи върху състоянието на сигурност в планините:

1. Обективни – независещи от нас фактори:

- Наклон и характер на терена;
- Наличие и състояние на снежната покривка;
- Трудоемкост при преодоляване на терена;
- Водни площи – реки, езера, мочурища;
- Райони с ограничена видимост и възможност за комуникация;
- Маркирани маршрути и значителна мрежа от хижи;
- Наличие на друга, многообразна човешка дейност;
- Променливи, понякога застрашаващи, метеорологични условия;
- Специфични сезонни промени;

2. Субективни фактори – отразяващи нашето физическо състояние и “планинарска култура”:

а/ Усвоеност на натрупания човешки опит в тази област;

- Познания за планината като физическа и биологична среда в която би протекла нашата дейност;
- Открояване на условия, които биха били опасни за нас;
- Наличие на личен опит и влечение за живот в планински условия;
- Емоционални подбуди – осъзнаване и самооценка;

б/ Готовност за реализиране на конкретно начинание;

- Ясна и реално постижима цел;
- Информираност за характера, сложността и състоянието на маршрута към нея;
- Информираност за настоящите и прогнозирани метеорологични условия;
- Физическа подготовка;
- Техническа подготовка;
- Екипираност и съоръженост;
- Планиране на поведението – времетраене, часове, възможни промени, резерв;

в/ Поведение по време на престоя в планината;

- Придържане към набелязания тактически план;
- Адаптация – аклиматизация;
- Прилагане на технически умения и сръчности;
- Преценка на промените в метеорологичната и теренната обстановки;
- Психическо и физическо състояние – самооценка;
- Периодична оценка на въздействието на факторите;
- Вземане на решения.

г/ Въздействие на други хора /или част от обществото/ върху сигурността ни:

- Информираност на други хора за намеренията ни;
- Наличие на човешка дейност в близост или по самия маршрут;
- Организираност на обществото за съдействие при нужда;
- Възможност за комуникация с част от обществото;
- Реализиране на планинското начинание в рамките на група.

Както обективните, така и субективните фактори променят своята характеристика, с което и влиянието си върху степента на нашата сигурност. Примерите в това отношение са многобройни. Някои от тях ни припомнят, че:

- Динамичността на метеорологичната обстановка е характерна за планинския климат;
- Маршрутът ни в планината, даже и при спускане по ски-писти, преминава през различни по наклон и характер терени;
- Снежната покривка се променя ежедневно, а от своя страна – тя променя коренно облика на лятната планина и ни поставя нови условия;
- Познанията за планината, както и възможността ни да ги оползотвориме в подходящия момент, при всеки един от нас са различни и се обогатяват различно;
- Физическото ни състояние може съществено да се влоши поради травма, преумора, заболяване или друга причина;
- Наличността и качеството на екипировката ни могат да бъдат променени по време на престоят ни в планината;
- Възможността ни за комуникация с други хора също е променлива величина;
- Графикът ни на движение /или престой/ в планината може да се промени, при което, с настъпване на нощта, да попаднем в условия на намалена видимост;
- Даже и целта на нашето начинание може да бъде преосмислена и променена.

Очевидна е връзката между отделните фактори. Стабилното психическо състояние се гради на личностният ни опит в планински условия, на информираността ни за маршрута и т.н., а от своя страна то влияе върху възможността ни умело и своевременно да прилагаме различни умения и сръчности, както и да взимаме адекватни решения.

Познанията за планината ни дават възможност да подберем по-реално целта си като я съобразим с физическата и техническата си подготовка, да се снабдим с необходимата ни екипировка, да планираме по-вярно поведението си и в крайна сметка – да осъществиме планинското си начинание при по-висока степен на сигурност.

Познаването на отделните фактори и тяхната взаимовръзка ни дава възможност да градим тактиката си така, че и при неблагоприятно състояние на някои от тях, засилвайки степента на надеждност на други, също да постигнем нужната ни степен на сигурност. Известно е че, при добро познаване на маршрута и подходящи физическа и техническа подготовка, при добра екипираност и съоръженост, преминаването на сложен планински терен може да бъде осъществено при достатъчна степен на сигурност, понякога даже и при влошени метеорологични условия.

В този смисъл, преценката и управлението на подвластните ни фактори са наше оръжие. Не бива да схващаме ползването им като много сложна задача. Ние правим това ежедневно, многократно, но в повечето случаи – неосъзнато. Полезно е да успеем да систе матизираме тези преценки и да ги ползваме при изграждане на тактиката ни за поведение в планината.

Ако условно изразим значимостта на факторите, влияещи върху сигурността ни, в проценти /%/ и нанесем някои от тях върху графика - обхващаща няколко дни, бихме могли да илюстрираме тяхната взаимозависимост и динамичност. Взаимната зависимост между факторите ни дава възможност да изведем тяхната средна стойност за деня. Тя ни дава представа за, условно изразената в проценти, степен на нашата сигурност. При промяна значимостта на отделните фактори /съответно тяхните условни стойности/, степента на нашата сигурност, през различните дни, би могла да се увеличи или да намалее. В реална обстановка, тази динамичност може да се наблюдава и в рамките на един ден. Линейната графика илюстрира тази динамичност и както се вижда, тя може да слезе и в диапазона на ниските стойности. Това означава, че възможността ни да компенсираме лошото влияние на едни фактори с други силно е намаляла.

Тук някъде, в диапазона между 40 и 20 %, всеки намира своята лична граница на сигурността и е принуден да вземе радикални решения - Принудително бивакуване! Прекратяване на начинанието! Търсене на помощ! и др. Ето защо предлагаме, на показаната графика - стойностите от 40 % надолу да считаме като “прогресивно незадоволителни”, а зоната като “рискова”.

До тук разгледахме проблема от гледната точка на сам човек в планината. Но как възприема той своята сигурност в рамките на група?

Както вече описахме, чувството за сигурност е субективно. Но основавайки се на взаимодействието си хората оформят у себе си качествено ново - групово чувство за сигурност. Най-често, то повишава субективната ни оценка, но може да я направи по-неточна и повръхностна.

Очевидно е, че групата дава възможност за сумиране на познания за планината и маршрута, информация за метеорологичната и теренна обстановка, и т.н., както и за обобщаване на преценките за влиянието на отделните фактори. Решенията също могат да бъдат общи. В рамките на група могат да бъдат компенсирани пропуски у отделните хора.

Чрез взаимопомощ, можем по-успешно да управляваме значимостта на отделните фактори. Тя е често ползвано оръжие в диапазона на “рисковата зона”.

Тук са приложими по-сложни технически приоми за повишаване на сигурността, при преодоляване на труден и опасен терен, като например: осигуряване с алпийски съоръжения, обработване на участъци от маршрута и т.н.

Тактиката на групата също може да бъде по-богата, от тази на сам човек. При трудни ситуации съществуват повече резервни възможности за действия. От друга страна, групата е предпоставка за наличие на хора с различна подготовка. Психическите дадености и реакции, както и свързаните с тях действия на различните хора са различни. Разчитайки на другите, често се подценява периодичната оценка на факторите.

В групата хората се въздържат да споделят реалната си самооценка. Като една от възможностите да бъдат обхванати и контролирани тези проблеми, планинарският опит ни насочва към избор на лидер. Определянето му може да стане непринудено – отчитайки неговия авторитет или по общо съгласие.

Той трябва да може не само да води групата по маршрута, но и да оценява и се съобразява със състоянието на останалите. За него, състоянието при най-уязвимия трябва да бъде определящо за вземане на решение. Решението може да бъде и еднолично.

При повече от 6 – 8 човека лидерът е затруднен да получава информация и да се съобразява със състоянието на всички. Ето защо всеки участник е задължен да го информира при негативна промяна на своето чувство за сигурност. За да може да се осъществява в необходимите моменти тази комуникация, необходима е компактност на групата.

В някой моменти лидерът е затруднен от психичните и поведенчески реакции на отделни членове на групата. Вероятната поява на такъв момент е желателно да бъде предвидена и да бъдат предприети действия за ранното й овладяване.

В крайна сметка, чувството за сигурност е индивидуално, но при лидерът то трябва да бъде повлияно от оценката на това чувство при всеки един от останалите.

Споделеното схващане за сигурността в планината дава възможност за извеждане на полезни, принципни изводи, които намираме в СЪВЕТИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ В ПЛАНИНАТА формулирани още от нашите предшевственици – планинари. Те имат подчертано практическа насоченост. Ето някои от тях:

- Избирай възможна за теб и приятелите ти цел в планината!
- Обмисли и подготви добре своя излет!
- Вземи всичко необходимо и нищо излишно!
- В раницата винаги трябва да имаш резервни чорапи, ръкавици и бучка захар!
- Добре подредената раница е по-лека!
- Довери се на по-опитния! Чуй неговите съвети!
- Попитай познавачи - какво те очаква по пътя!
- За да успееш - тръгвай рано!
- С другари пътят е по-лек!
- Снегът е мек, но може да ти избоде очите. Пази ги!
- Пътеката е най-умна. Тя е научила от много хора през къде да се провре.
- Помогни на другаря си, за да може и той да помогне на теб!
- Не забравяй да обадиш на хижаря накъде си тръгнал!
- Обичай планината и тя ще те допусне до себе си!

Днес, ние можем да добавим:

- И краткият излет се нуждае от добро обмисляне!
- В по-малката група проблемите са по-малко.
- Информирай се от сайта: http://pss.bglink.net , какво е времето в планините! Там ще намериш и друга полезна информация.
- И в специализираните рубрики на TV можш да научиш нещо за времето.
- Не забравяй да заредиш батерийте на своя мобилен телефон! При многодневни преходи вземи и резервни батерии за него.
- В неочаквани моменти, SOS – телефоните на Планинската спасителна служба: +359 2 963 2000 или +359 88 14 70, могат да ти бъдат много необходими. Запамети ги!
- Твоя GPS също се нуждае - както от грижи за батериите, така и от актуална информация!
- Не е важно от кой магазин ще купиш подходящата екипировка – важно е да я имаш със себе си в планината!
- Екстремните спускания изискват и екстремна подготовка за тях!
- При неприятен инцидент в планината, ще съхраниш част от своето добро настроение, ако имаш Планинска здравна застраховка!

Вие, драги приятели на планината, можете да си припомните или да формулирате още съвети и препоръки. Те със сигурност ще бъдат полезни!
Желаем ви успех!


Споделяне във Facebook

Оценка (): Видяна е 2145 пътиВАШИТЕ КОМЕНТАРИ

ОЩЕ СТАТИИ ОТ РАЗДЕЛ Разни:
Писмо до ФБАК от Владимир Владов
Храна за космонавти
Историята на женския алпинизъм
Да се изкачиш над облаците
Свирепа арена - Айгер
Топ 10 планински изкачвания според Нейшънъл Джиографик
Exo
Котешки живот
Най-значимите изкачвания и катерачи за 2002 година
Моите планини - Втора част


Важни новини !!!


 • 31/05/2021

  Нов рекорд за скоростно изкачване на ръба Зъба-Космонавти-Чайка-Хергиани на Враца

  коментара


  Нов рекорд за скоростно изкачване на ръба Зъба-Космонавти-Чайка-Хергиани на Враца
  На 30 май 2021 година свръзка с алпийски водач (Димитър Колешев) и клиент (Момчил Настанлиев) направи нов скоростен рекорд на ръба Зъба-Космонавти-Чайка-Хергиани на Враца за 2 часа и 40 минути. Идеята за този комбиниран маршрут (който вероятно е най-дългият скален маршрут в България и който все още няма име) се заражда през 2004 година.
 • 01/06/2020

  Къде ще можем да пътуваме това лято? (обновена на 19 юни)

  коментара


  Въпреки призивите за общ европейски подход държавите от ЕС все още не действат координирано при отваряне на границите след продължилото месеци прекъсване на свободното движение заради кризата с коронавируса. "Дневник" обобщава как става влизането в държави от Европейския съюз и шенгенското пространство и Балканите. Ще засегнем обаче само държавите, които засягат дейността на ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ.
 • 27/06/2017

  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

  коментара


  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ с познания в сферата на планинарството, катеренето, алпинизма, планинското бягане и екстремните спортове. ОТГОВОРНОСТИ: - Приветливо и учтиво посрещане на клиентите в търговския обект; - Информиране и консултиране за стоките и услугите в търговския обект, по телефона, онлайн по имейл и във фейсбук; - Поддържане на търговски вид на стоките
 • 15/12/2018

  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси инструктори и планински водачи

  коментара


  Школа по катерене и алпинизъм
  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси опитни алпинисти и катерачи за ИНСТРУКТОРИ, както и ВОДАЧИ с опит в планинско и алпийско водене. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ: 1) Планински водач. Водачи могат да бъдат хора със завършен курс за професионална квалификация в Асоциация "Планини и хора" или подобна организация, да са завършили НСА специалност "Туризъм и алпинизъм", да са ...
 • 21/03/2018

  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond

  коментара


  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond
  С това филмче и кратко описание на новите продукти искаме да ви представим новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond, които са едновременно водозащитени, вятъроустойчиви, дишащи и разтегливи.
 • 14/06/2018

  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали

  коментара


  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали
  Colin Haley подобри предишният рекорд с почти двойно по-бързо време. Затъпявайки зъбите на своите котки като млад алпинист в Каскадите, Colin Haley винаги е мечтаел за големите планини. Докато Патагония и големите планини на Азия бяха крайни цели, региона на Центеална Аляска предлагаше върхове с по-висока степен, макар и с по-удобен и лесен достъп.
 • 06/06/2018

  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа

  коментара


  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа
  Alex Honnold и Tommy Caldwell направиха 3-ти пореден скоростен рекорд на Носа и този път изкатериха 1000-метровият маршрут за 1 час 58 минути 7 секунди. Reel Rock поства в Instagram, "Тази сутрин на El Capitan тези супер герои заковаха времето на 1:58:07." Екипът подобри своя собствен предишен рекорд с почти 4 минути и станаха първите хора, които са катерили Носа за под 2 часа. Warren Harding и компания ...
 • 11/02/2018

  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+

  коментара


  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+
  Adam Ondra премина флаш Super-crackinette, 9a+, в сектора Praniania в Saint Leger du Ventoux, Франция. Alex Megos направи първото изкачване на маршрута през октомври 2016. Според Fanatic climbing маршрута няма истинска трудност, само около 25-30 движения по много непрекъснато трудно и на пръсти катерене в голям надвес, където най-трудната част идва точно преди свързването на директния старт с оригинални ...
 • 24/10/2017

  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b

  коментара


  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b
  Австрийската катерачка Angela Eiter стана първата жена в света изкатерила 9b, с нехйното преминаване на маршрута La planta de shiva, изкатерен за първи път свободно през 2011 от Адам Ондра в района Villanueva del Rosario в Испания.
 • 05/09/2017

  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия

  коментара


  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия
  На 3 септември Adam Ondra направи първото свободно изкачване на своя проект наречен Project Hard. Маршрутът се намира в пещерата Flatanger, Норвегия и 24-годишният чешкият катерач оцени като 9c. Това разбира се трябва да бъде потвърдено и чак след това 45-метровата линия ще стане първото в света 9c.Последни новини !!!


 • 11/09/2019

  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019

  коментара


  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019
  Челните лампи на Black Diamond са били винаги едни от водещите в индустрията с най-добрите технологии на пазара. През 2019 година Black Diamond добавиха някои нови екстри, промениха интерфейса и подобриха цялостно качеството на своята гама продукти.
 • 26/10/2018

  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон

  коментара


  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон
  SOHO представя един интересен и практично-полезен разговор за това как да се подготвим за по-сигурни и безпроблемни преходи през задаващия се сезон. Гост в третото издание от поредицата събития в SOHO - SoADVENTUROUS, свързани с приключения и пътешествия, е опитният планински ...
 • 07/09/2017

  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд "Сам на скалата"

  коментара


  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд
  Излезе от печат автобио-графията на безапе-лационния символ на съвременното катерене Алекс Хонълд. Защо го правиш? Не се ли страхуваш, че ще умреш? Два въпроса, с които Алекс Хонълд е обстрелван почти ежедневно. 32-годишният катерач е необяснима загадка – също като невъзможни ...
 • 05/06/2017

  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан

  коментара


  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан
  В събота известният катерач Алекс Хонълд стана първият човек, който изкачва Ел Капитан без да използва въжета или други обезопасителни съоръжения и извърши вероятно най-великото постижение в историята на чистото скално катерене.
 • 23/05/2017

  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест

  коментара


  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест
  Ски алпинистът и ултрабегач Kilian Jornet постави един нов рекорд за скоростно изкачване на най-високият връх в света - Еверест в раните часове на 22 май, качвайки се на върха за 26 часа. 29-годишният испанец премина по маршрута през Северната стена в едно единично катерене б ...
 • 23/05/2017

  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017

  коментара


  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017
  La Sportiva G5 е ултра технична водозащитена обувка за височинен алпинизъм и работа навън в студени условия. Тя е лесна за обуване дори с ръкавици благодарение на новата системата от връзки Boa® в долната част на обувката и велкро лепенките в горната й част. Обувката е направ ...
 • 11/05/2017

  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid

  коментара


  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid
  Проста и компактна, новата TIKKA предлага 200 лумена яркост и широко разпръсване на светлината. С дълга продължителност на осветяването тя е практична за аутдор активности като къмпинг или трекинг, или за пътуване и също за ежедневни активности около дома или колата. Фосфорес ...
 • 10/05/2017

  Плащане с кредитни и дебитни карти

  коментара


  От днес вече ще можете бързо, лесно и сигурно да плащате своите онлайн поръчки с кредитни или дебитни карти през системата на Борика, без да заплащате излишни комисионни. Вече няма да е нужно да се регистрирате в различни разплащателни платформи и да преминавате през дълги процедури по оторизацията им. Магазин Вертикален свят изцяло покрива ра ...
 • 06/01/2017

  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude

  коментара


  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude
  ALTITUDE е ултралека планинарска и скиорска седалка, която можете да сложите, докато сте със ски или котки на краката. Направена е с конструкцията WIREFRAME и тежи само 150 g.
 • 03/11/2016

  Представяне на La Sportiva Skwama

  коментара


  Представяне на La Sportiva Skwama
  В това ревю Neil Gresham, Adrian Baxter и Stu Littlefair говорят за най-новата катерачна иновация на La Sportiva, технологията "S-Heel", която е част от новите модели еспадрили Skwama и Otaki. Skwama са чувствителни, пасващи удобно, меки катерачни обувки идеални за топ постиж ...


Курсове по катерене и алпинизъм


Affiliate Program  -  Линкове  -  Реклама  -  Абонамент  -  Препоръчайте ни  -  RSS

Вертикален Свят България ЕООД © Copyright 2001-2021

Sitemap